Anthony Gayton "Saint Sebastian"


50 x 70 cm


20 x 27 inches